Roczny program współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

§ 1

Zasady ogólne

Ilekroć jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t., z późn. ze zm.);
2) „organizacji pozarządowej”, – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Kamieniec Ząbkowicki;
4) „programie” – rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

§ 2

1. Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

2. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

§ 3

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Konsultacje programu przebiegały w oparciu o uchwałę Nr XLVII/222/10 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 4

Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Celem głównym programu jest :

1/ budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowym służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
2/ określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań Gminy oraz określenie priorytetów Gminy na 2016 r.,
3/ zapewnienie efektywnego wykorzystania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1/ współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych w środowiskach lokalnych, na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
2/ współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,
3/ wielokierunkowe działania zorientowane na wzmocnienie potencjału zdrowotnego mieszkańców Gminy, polegające m.in. na współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
4/ współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań z zakresu działań edukacyjnych i wychowawczych,
5/ kształtowanie postaw prosportowych i ich rozwój wśród dzieci i młodzieży,
6/ budowanie oferty sportowo-rekreacyjnej i popularyzacja aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy,
7/ podniesienie walorów przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów,
8/ współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki, krajoznawstwa oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
9/ współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań z zakresu projektów kulturalnych i artystycznych: koncertów, wystaw oraz artystycznych wydarzeń interdyscyplinarnych,
10/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
11/ umacnianie lokalnych działań oraz tworzenie warunków dla powstawania lokalnych inicjatyw i struktur działających na rzecz społeczności lokalnych.

3. Cele, o których mowa w § 4. ust. 1 i ust. 2 będą realizowane poprzez:
1/ zapewnienie organizacjom pozarządowym udziału w realizacji zadań publicznych,
2/ wykorzystanie potencjału i możliwości tych organizacji,
3/ obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,
4/ zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na wykonanie zleconych zadań.

§ 5

Priorytetowe zadania publiczne oraz zakres przedmiotowy programu

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie obejmować zadania własne Gminy mieszczące się w katalogu zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Jako zadania priorytetowe Gminy w 2016 r. określa się w szczególności zadania obejmujące następujące obszary:
1/ profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia,
2/ pomoc społeczna oraz rehabilitacja i przeciwdziałanie uzależnieniom,
3/ oświata, edukacja, wychowanie,
4/ kultura fizyczna i sport,
5/ turystyka i rekreacja, krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
6/ kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, podtrzymywanie tradycji narodowych
7/ współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
8/ wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych.

3. Ustala się następujący zakres działań w ramach Programu dla wszystkich obszarów, o których mowa w § 5 ust. 2:

1/ dla zadań określonych w pkt. 1:
a) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo,
b) prowadzenie profilaktyki środowiskowej, prac wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo,
c) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
d) tworzenie programów promocji zdrowia,
e) prowadzenie grup wsparcia dla osób ponoszących konsekwencje uzależnień,
f) prowadzenie banku żywności,

2/ dla zadań określonych pkt. 2:
a) działalność kulturalna i edukacyjna oraz aktywizacja na rzecz osób starszych i samotnych,
b) działalność edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

3/ dla zadań określonych pkt. 3:
a) wspieranie programów edukacyjnych i wychowawczych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym programów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacjach zagrożenia oraz uczące unikania sytuacji mogących powodować zagrożenia,
b) działania wspierające wszelkie formy edukacji z zakresu kultury, ekologii, zdrowia
oraz wspierające rozwój inicjatyw lokalnych,

4/ dla zadań określonych pkt. 4:
a) wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
b) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej przez organizowanie zajęć treningowych, imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
c) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
d) wspieranie uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach i zawodach sportowych,
e) organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu masowego,
f) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, sportowców niepełnosprawnych, a także doskonalenie instruktorów i trenerów sportowych,

5/ dla zadań określonych pkt. 5:
a) upowszechnianie turystyki i propagowanie krajoznawstwa przez organizowanie imprez o tematyce turystycznej i krajoznawczej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
b) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i w czasie wolnym od zajęć,
c) wspieranie projektów promujących ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie i wspieranie rozbudowy infrastruktury turystycznej,

6/ dla zadań określonych pkt. 6:
a) organizacja imprez i wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy, mających na celu promocję Gminy,
b) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach,
c) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,
d) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
e) wspieranie przedsięwzięć kulturalnych mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej Gminy oraz promocję lokalnych twórców i artystów,

7/ dla zadań określonych pkt. 7:
a) wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,
b) wspieranie inicjatyw lokalnych, wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z organizacjami miast partnerskich i społecznościami lokalnymi innych państw,

8/ dla zadań określonych pkt. 8:
a) techniczne wspieranie działalności organizacji pozarządowych,
b) użyczanie nieodpłatne pomieszczeń i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności statutowej.

§ 6

Zasady współpracy

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi winna być prowadzona w oparciu o następujące zasady:
a) pomocniczości – Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
b) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
c) suwerenności – szanując swoją autonomię Gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

§ 7

Formy współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może przybierać następujące formy:
1/ współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym, które będzie następować w formie zlecania, organizacjom pozarządowym, realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2/ pozafinansowe formy współpracy.

2. Finansowe formy współpracy
Finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi polegają na zlecaniu realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t..).

3. Pozafinansowe formy współpracy
Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym, może przybierać następujące formy:
1/ wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
2/ konsultowania z organizacjami pozarządowymi Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3/ zapoznanie podmiotów Programu z obszarami działań, w które mogą się włączyć jako realizatorzy powierzonych przez Gminę zadań,
4/ udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespole opracowującym projekt Programu,
5/ udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych w spotkaniach, mających na celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej,
6/ udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z dziedzin związanych z ich statutową działalnością,
7/ tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, skupiających przedstawicieli władz miejskich i organizacji pozarządowych w celu definiowania priorytetowych dla Gminy obszarów problemowych, w rozwiązanie których, organizacje pozarządowe mogą włączyć się jako realizator zadania,
8/ opiniowania ofert konkursowych, poprzez włączenie przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład komisji opiniującej,
9/ udostępniania organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne związane z realizacją Programu,
10/ umożliwienia organizacjom pozarządowym publikowania istotnych wiadomości, komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej i na łamach portalu miasta, z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych,
11/ prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na obszarze Gminy,
12/ promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
13/ przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;
14/ inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
15/ obejmowanie patronatem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
16/ udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą.

§ 8

Sposób realizacji programu

1. Realizacja zadań publicznych odbywa się – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy – w trybie otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy, chyba, że przepisy odrębne przewidują odrębny tryb zlecania zadań.

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego może – zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy – mieć jedną z form:
1/ powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2/ wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy – zgodnie z art. 12 ustawy złożyć wniosek.

4.Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę w zakresie zadań określonych w § 5 zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

§ 9

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.

2. Wójt powołuje składy komisji konkursowych, w tym wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

3. Komisje konkursowe dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej.

4. Komisje wypracowują stanowiska – opinie wobec wszystkich ofert i przedstawiają je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną propozycją przyznania dotacji.

5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 10

Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 11

1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz przedłożenie opinii wraz z propozycją wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

2. Komisja konkursowe są wyłącznie odpowiedzialne za opiniowanie złożonych ofert.

§ 12

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sytuacji gdy członek konkretnej komisji konkursowej podlega wyłączeniu zgodnie z odrębnymi przepisami powołuje na jego miejsce nowego członka.
§ 13

1. Pracami konkretnej komisji konkursowej kieruje przewodniczący.

2. Do obowiązków przewodniczącego należy:
1/ zwoływanie posiedzeń komisji i określanie ich porządku,
2/ przewodniczenie posiedzeniom,
3/ wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia komisji w przypadku swojej nieobecności.

§ 14

1. Komisje konkursowe działają na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji konkursowych są ważne, gdy uczestniczy w nich przewodniczący lub członek komisji upoważniony do zastępowania przewodniczącego oraz co najmniej dwóch członków komisji.

3. Decyzje podejmowane przez komisje konkursowe podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 15

1. Opiniowanie ofert przez komisje konkursowe następuje w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

§ 16

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa aniżeli wnioskowana w ofercie.

§ 17

1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1/ oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2/ imiona i nazwiska członków komisji konkursowej obecnych na posiedzeniu,
3/ liczbę zgłoszonych ofert,
4/ wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie,
5/ wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych po terminie,
6/ wskazanie wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem,
7/ wzmiankę o odczytaniu protokołu,
8/ podpisy członków komisji konkursowej,

2. Protokół podpisują członkowie komisji konkursowej.

§ 18

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową komisja konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 19

Po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowych otwarty konkurs ofert rozstrzyga każdorazowo Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 20

Postępowanie konkursowe jest jawne.

§ 21

Środki finansowe na realizację programu

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zawartych w Rocznym programie współpracy określa uchwała budżetowa Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016; środki zarezerwowane na realizacje Programu na 2015 rok wyniosły 140 000,00 zł. Planowana kwota na realizację w/w zadań w roku budżetowym 2016 będzie wynosić 140 000,00 zł.

2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, organizacje pozarządowe złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, w miarę możliwości finansowych mogą być zwiększone w budżecie Gminy środki przeznaczone na realizację programu współpracy.

§ 22

Sposób oceny realizacji programu

1. Za realizację Programu, zgodną z jego założeniami, odpowiadają:
1/ Rada Gminy i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
2/ Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – w zakresie realizacji polityki, o której mowa w § 4, dysponowania środkami budżetowymi, szczegółowego określania zadań ze sfery zadań pożytku publicznego przewidywanych do realizacji przy udziale organizacji i podmiotów, wspierania organizacyjnego i merytorycznego.

2. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.

3. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, tj.:
1/ liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu,
2/ liczbie osób zaangażowanych w realizację programu,
3/ liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie,
4/ wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
5/ wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.

4. Na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

5. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na podstawie sprawozdania, analizy efektów realizacji niniejszego Programu i po zebraniu uwag o jego realizacji przygotowuje Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2016, który przedstawia Radzie Gminy.

§ 23

Okres realizacji programu

1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok obowiązuje od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Program obejmuje działania zaplanowane na rok 2016 z tym, że dopuszcza się rozpoczęcie działań przygotowawczych już w roku poprzedzającym, a zakończenie podsumowań i analiz do 30 kwietnia 2016 roku.