Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 300/2015 z dnia 17.09.2015 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/17 o pow. 0,8215 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 64.370,00 zł + podatek VAT 23%. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 6.440,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 6.440,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 301/2015 z dnia 17.09.2015 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0,9570 ha poz. rej. G.99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 87.420,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 8.750,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 8.750,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.