Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 287/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 56 o pow. 0,23 ha, AM – 1, poz. rej. G. 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00064132/1. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZL” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: lasy i zadrzewienia. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością. Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 14 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 18. Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu jest właścicielem/ współwłaścicielem działki sąsiedniej.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 20 października 2015 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 21.510,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych)

Minimalne postąpienie wynosi: 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia  złotych).

Wadium wynosi: 2.160,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. o godz. 09:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 2.160,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 288/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działek nr 145/2 o pow. 0.17 ha, 234/2 o pow. 0.20 ha i 234/3 o pow. 0.19 ha, poz. rej. G. 63, AM – 1, dla których Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061477/0.

Nieruchomości zostaną obciążone ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiednich w granicach działek nr 228, 227, 334 (dot. dz. nr 234/2), 56, 55, 54, 52/1 (dot. dz. nr 145/2), 332, 221, 222/1 (dot. dz. nr 234/3) położonych w obrębie Pomianów Górny polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 234/2, 145/2 i 234/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „KD L” o funkcji podstawowej: tereny dróg publicznych. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.540,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści  złotych) plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi: 5.560,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 5.560,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 289/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 259  o pow. 1.3500 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 70,63%) oraz symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (ok. 29,37%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88.710,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych), w tym:

  • na cele rolne  34.561,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT,
  • na cele usługowe 54.149,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 8.880,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 8.880,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 290/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 310 m² i kubaturze 2050 m³, położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, poz. rej. G. 95, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053140/0.

Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od  zbiorników wodnych „TOPOLA i KOZIELNO” przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Budynek położony na w/w nieruchomości znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto dla w/w nieruchomości została wydana Decyzja Nr 80/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r. na rozbiórkę budynku gospodarczego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „U4.3” (około 80,97%) o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane i w części symbolem „R1” (około 19,03%) o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.370,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych),

Wadium wynosi: 4.340,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych),

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 4.340,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 291/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 233/4 o pow. 0,2340 ha, (ŁIV-0,0858 ha, ŁV-0,1482 ha) poz. rej. G. 101, AM – 6, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8.

Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna, na działce zlokalizowany jest jeden betonowy słup. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.650,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi:100,00 zł (słownie: sto złotych),

Wadium wynosi:970,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 970,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 292/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 96 o pow. 1,7700 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy  w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.280,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi: 5.530,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 5.530,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 293/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 266/2 o pow. 1,0200 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.880,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).

Wadium wynosi: 3.190,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 3.190,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 294/2015 z dnia 10.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 115 o pow. 1,0100 ha, (PsIV-0,4100 ha, RIVb-0,6000 ha) poz. rej. G. 63, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061276/1.

Teren działki w części użytkowany rolniczo a w części porośnięty trawą. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (jezdnia asfaltowa), na chwilę obecną nie ma wykonanego zjazdu. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.450,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 3.450,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do do przetargu oraz nr działki.

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.