Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 263/2015 z dnia 24.08.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 607/2 o pow. 0,4435 ha, poz. rej. G. 275, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041830/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN1.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych i stanowisko archeologiczne udokumentowane Nr 48. Nieruchomość zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności dojścia i dojazdu do działki nr 584.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22.230,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 2.230,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 2.230,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 września 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko.

*

Zarządzeniem Nr 264/2015 z dnia 24.08.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 75 o pow. 0.1998 ha, poz. rej. G. 6, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061474/9.

Na nieruchomości znajduje się ruina budynku, dla którego została wydana Decyzja Nr 209/2014 z dnia 31.07.2014 r. a następnie Decyzja Nr 112/2015 z dnia 10.03.2015 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazująca właścicielowi rozbiórkę w/w budynku. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 70%) oraz symbolem „RU1.5” o funkcji podstawowej: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (ok. 30%). Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) w tym:

  • na cele rolne  4.850,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT,
  • na cele obsługi produkcji 6.650,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi – 1.150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 1.150,00 zł na konto Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 września 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 265/2015 z dnia 24.08.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Sławęcin w granicach działek nr 122/1 o pow. 0.30 ha, 122/4 o pow. 0.83 ha i 122/5 o pow. 0.11 ha, poz. rej. G. 37, AM – 1, dla których Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064133/8.

Działka nr 122/1 i 122/4 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2015 r. Działka nr 122/5 zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 158/2, 122/3, 122/4 i 122/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 470,00 zł na konto Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 września 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Refarat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.