Miroslav Kocián – starosta Gminy Bílá Voda w Republice Czeskiej i Marcin Czerniec – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki podpisali umowę o współpracy pomiędzy oboma samorządami.

W preambule podpisanej 27 sierpnia 2015 r. umowy partnerskiej czytamy m.in.: „Inspirowani wolą rozwijania partnerskiej współpracy, nawiązując do dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie, opierając się na przekonaniu że współpraca ta służyć będzie wzbogacaniu życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego naszych regionów oraz sprzyjać będzie rozwojowi bezpośrednich kontaktów między ich mieszkańcami Gmina Kamieniec Ząbkowicki i Gmina Bílá Voda” (…) dążyć będą do bezpośredniej wymiany kontaktów i doświadczeń w praktyce samorządowej oraz w dziedzinach: kultury, sportu i turystyki, szkolnictwa i gospodarki, w duchu zrozumienia i poszanowania tradycji i kultur obydwu narodów.” W świetle zawartego porozumienia transgranicznego współpraca odbywać się będzie w dziedzinie kultury i sztuki, sportu, szkolnictwa i turystyki. Obie gminy zamierzają popierać rozwój regionalnej turystyki, chcą inspirować i wspierać współpracę gospodarczą miejscowych przedsiębiorstw.

Wcześniej zgodę na zawarcie partnerstwa samorządów Bílej Vody i Kamieńca Ząbkowickiego wyraziły rady obu gmin. W uchwale podjętej podczas 14. sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki radni zapisali m.in.: „Uwzględniając historyczne powiązania Gminy Kamieniec Ząbkowicki z Gminą Bila Voda, dążąc do zaspakajanie zbiorowych potrzeb obu wspólnot samorządowych, Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki deklaruje wolę współpracy ze społecznością Gminy Bílá Voda w Republice Czeskiej w dziedzinach  gospodarki, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty, zdrowia, sportu i turystyki a także rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii.”