W Kamieńcu Ząbkowickim powstanie pierwszy w Powiecie Ząbkowickim punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych połączony z centrum edukacji ekologicznej. Inwestycja jest już w trakcie realizacji, a jej zakończenie planowane jest na koniec września br.

PSZOK powstaje przy ul. Złotostockiej w obrębie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Kompleksowo zmodernizowana będzie istniejąca tam wiata magazynowa, zainstalowane zostaną specjalistyczne kontenery na różne typy odpadów (np. do warstwowego składowania lamp flurescencyjnych, akumulatorów i baterii). Na wyposażeniu punktu będzie m.in. wózek widłowy z wagą, a cały teren w postaci drogi dojazdowej, parkingu, placu manewrowego będzie otoczony ogrodzeniem systemowym. W ramach infrastruktury wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, sieć elektryczna i oświetleniowa. Ponadto zamontowane będą tzw. „tablice tematyczne” stanowiące element ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Zawarte na nich informacje mają służyć edukacji ekologicznej poprzez objaśnianie szkodliwości danego odpadu i sposobów postępowania z nim, możliwości jego powtórnego przetworzenia oraz produktów mogących powstać w wyniku procesu recyklingu. Ustawiony też zostanie pokazowy termokompostownik demonstrujący w czasie rzeczywistym proces kompostowania. Kamieniecki PSZOK będzie zatem nie tylko miejscem odbioru odpadów komunalnych, ale przestrzenią edukacji ekologicznej dla wychowanków okolicznych placówek oświatowych.

Powstający w Kamieńcu Ząbkowickim punkt selektywnej zbiórki odpadków komunalnych ma być obiektem wzorcowym. Zajmować będzie ok. 900 m.kw. Po jego otwarciu mieszkańcy Gminy będą mieli przez cały rok możliwość przekazywania odpadów typowo komunalnych, jak i problematycznych (czyli zawierających niebezpieczne substancje lub nietypowych pod względem gabarytów). Lokalizacja PSZOK-u będzie też ułatwiać mieszkańcom dotarcie do punktu, co dodatkowo zapobiegać powinno wyrzucaniu odpadów w miejsca przypadkowe. Obiekt spełniać też będzie wszelkie wymagania związane z ochroną środowiska.

Wartość całego przedsięwzięcia to kwota ponad 460 tys. zł, z czego 60% kosztów kwalifikowanych pokrytych zostanie dzięki dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Niejako „przy okazji” zutylizowanych będzie ok. 500 m.kw. azbestu pokrywającego stojące tam dotąd obiekty. Wykonawcą jest Firma „Faber” z Ząbkowic Śląskich wybrana w drodze przetargu na początku lipca br.

Wizualizacja: PSZOK Kościerzyna