Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki, przystąpiliśmy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

– redukcja emisji gazów cieplarnianych,

– zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

– zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza

– zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wymiany źródeł ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców oraz Przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym proszę wypełnić ankietę i przekazać ją do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Ponadto informuję, iż Urząd Gminy wraz z Wykonawcą planu  zorganizuje dwa spotkania, które odbędą się w Gminnym Centrum Kultury – ul. Złotostocka 27 w Kamieńcu Ząbkowickim:

Spotkanie 1 – w dniu 11.06.2015 roku o godz. 15:00 – zorganizowane dla przedsiębiorców i instytucji zainteresowanych udziałem w PGN.

Na spotkaniu zostaną omówione:

– możliwości uzyskania dotacji z RPO

– przykłady termomodernizacji

– audyt szacunkowy i audyt docelowy

– deklaracja działań mających poprawę efektywności lub redukcję emisji. Deklarację udziału przygotowuje Gmina.

– wykonanie audytu energetycznego w zakresie objętym deklaracją do PGN-u,

– termin składania deklaracji oraz audytów

Spotkanie 2 – w dniu 11.06.2015 roku o godz. 17:00 – zorganizowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

Na spotkaniu zostaną omówione:

– możliwości uzyskania dotacji z RPO na działania termomodernizacyjne

– przykłady termomodernizacji

– audyt szacunkowy i audyt docelowy

– deklaracja działań mających poprawę efektywności lub redukcję emisji. Deklarację udziału przygotowuje gmina.

– termin składania deklaracji oraz audytów

Ankiety dotyczące PGN są udostępnione do pobrania na stronie internetowej www.bip.kamzab.pl w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub przesłać drogą elektroniczną na adres: aftarczuk@kamzab.pl w terminie do 20 czerwca 2015 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskacie Państwo u Wykonawcy tj.: Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska s. c., tel. 71 – 326 – 13 – 43, cieplej@cieplej.pl  –  www.cieplej.pl

Dziękuję Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki