Gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała środki finansowe w wysokości 84 000 zł na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

17 marca 2015 r. podpisana  została umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Wójtem Gminy Kamieniec Ząbkowicki o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie dożywiania. Przyznana naszej Gminie kwota ma wystarczyć na cały rok, ale  być może będzie zwiększona. Zależy to wysokości środków, jakie na ten cel znajdą się w budżecie państwa.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu wnioskował bowiem o kwotę 128 850 zł. GOPS wyda przyznaną kwotę poprzez finansowanie posiłków spożywanych przez dzieci z rodzin kwalifikujących się do pomocy. Obowiązywać będzie w tym zakresie kryterium dochodowe podwyższone do 150% tj. 684 zł na osobę w rodzinie (zgodnie z uchwałą Rady Gminy).