Przypominamy, że osobami uprawnionymi do wnioskowania o stypendium szkolne są: uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim pok. nr  6 , gdzie można też pobrać stosowny wniosek lub klikając TUTAJ. Wnioski winny być złożone do 15 września. danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. Stypendium udzielane jest formie wskazanej we wniosku. Rodzice pełnoletnich uczniów nie mogą składać wniosków w ich imieniu. Wnioskodawcą może być wyłącznie pełnoletni uczeń. Stypendium będzie wypłacane po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Finansów na podstawie oryginalnych faktur wystawionych na wnioskodawcę, opiewających na kwotę nie mniejszą (może być wyższa), niż wskazana w decyzji oraz zgodnych z wnioskowaną formą stypendium.

WIĘCEJ INFORMACJI W SERWISIE INTERNETOWYM GOPS