W dniu 12 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się V sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Głównym tematem sesji była Perspektywa funkcjonowania na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Lubenieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.

Projekt uchwały w tej sprawie, którą rekomendował radnym Wójt Marcin Czerniec, miał następujące uzasadnienie:

Przekazanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim Gminie Kamieniec Ząbkowicki daje możliwość bardziej racjonalnego zarządzania oświatą na jej wszystkich poziomach. Gmina Kamieniec Ząbkowicki podejmując decyzję o przejęciu szkoły wychodzi naprzeciw rodzinom naszej gminy, a co za tym idzie młodym ludziom dając możliwość kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w swojej miejscowości, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na przejazdy czy pobyt w internacie. Proponowane rozwiązanie byłoby rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich zainteresowanych stron – dla gminy, jak również dla starostwa. Celem złożonej propozycji nie jest samo w sobie przejęcie szkoły, ale jej rozwój i stworzenie atrakcyjnych kierunków nauczania, zwiększenie potencjału szkoły i jej stabilności na wiele lat jak również podniesienie komfortu pracy nauczycieli i uczniów. Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczęszcza około ¾ uczniów, którzy mieszkają na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, a w interesie gminy jest, aby ci uczniowie uczyli się na miejscu, w jak najlepszych warunkach i nie musieli jeździć do szkoły do innych miejscowości.

Radni podjęli głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego Radnej Elżbiety Cwek o skierowanie projektu uchwały do prac w komisjach stałych. Wniosek ten został przegłosowany – ZA opowiedziało się siedmiu Radnych (P. Glina, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, E. Szulin, A. Smędzik), PRZECIW – pięciu (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), od głosu wstrzymał się jeden Radny (J. Różycki). Wniosek formalny Pani Radnej Elżbiety Cwek został przegłosowany. W wyniku reasumpcji głosowania Radni zmienili swoje zdanie. Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka przytoczył treść uchwały w sprawie zamiaru przejęcia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki. Rada przystąpiła do głosowania uchwały. ZA podjęciem uchwały opowiedziało się 12 Radnych: R. Bierut, L. Koper, P. Glina, J. Różycki  A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin, PRZECIW – 0, od głosu wstrzymała się jedna osoba (E. Cwek), nieobecni podczas głosowania – 2 osoby (M. Kacik, B. Niewczas). Tym samym podjęto Uchwałę nr Uchwała  Nr V/16/2015  w sprawie zamiaru przejęcia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.

Po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończona została V sesję Rady Gminy.

Zobacz relację video z V sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki