Obec Kamieniec Ząbkowicki ve své historii neměla žádný erb, podobně jak městečka a vesnice z terénu obce. Nejbohatší heraldickou tradici obce je nutné spojovat s heraldikou místních vlastníků půdy. Po dobu 600 zde byl největším vlastníkem půdy klášter cisterciáků v Kamieňcu. Cisterciáci používali jeden společný erb, podobně jak jiné kláštery, ale jednotlivá opatství měly také svoje individuální erby. Tyto často navazovaly na všeobecnější cisterciáckou symboliku, ale měly také vlastní charakteristické vlastnosti. Zachovalo se několik vzorů erbu kamienieckého opatství. V souladu s jejich nejrozšířenější verzí, erb byl dělený na kříž se srdcovým štítem.

Do heraldické tradice obce se zapsal erb neoficiálně používaný do doby přijetí nynější symboliky. Tento erb je ve skutečnosti logem „Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamienieckiej“ (Spolek přátel kamienieckého regionu). Ponechávajíce stranou právní otázky spojené s jeho používáním, obsahoval řadu chyb. Orel je zcela nehistorický hybrid orlů polských (barvy pole a figury) a slezských orlic (perisonium). Červená věž na modrém porušuje zásadu alternace. Mimoto je odstín modré barvy příliš tmavý. Kresba je také nedbalá (mj. u orlice chybí oko).

Heraldická tradice obce Kamieniec Ząbkowicki výrazně ukazuje, že při tvoření erbu obce je nutné se odvolat na symboliku spojenou s vlastníky těchto zemí. V případě cisterciáků je nutné využít znak z polí II a IV, jako charakteristické pro kamenický klášter. Máme tedy zlatého lva za mříží. Zlatý lev v koruně je také hlavním znakem erbu Oranžské dynastie. To právě tato dynastie, a ne Hohenzollernovie, zasluhují na umístění v erbu obce. Zvláště z ohledu na kněžnu Mariannu, velkou dobrodinku obce, jejíž paměti je dodnes věnována velká úcta, a co je významné, tato úcta trvá i mezi polským obyvatelstvem, které zastoupilo vysídlené německé obyvatele.

V nynější schválené symbolice byly použité dva zlaté lvy, obrácené k sobě, pravý, bez koruny a za mříží z erbu kamienieckého klášteru, levý, v koruně, v poli posetém listy, z erbu oranžské dynastie. Oranžskému lvu byl odebrán svazek šípů a meč z důvodu odlišení od originálního erbu (poškození). Barvy pole vycházejí z barvy pole erbu oranžské dynastie. Stylizace lvů (bujné chundely) je inspirovaná stylizací z cisterciáckých erbů, zvláště z obrazů z počátku XX. století; podobně stylizace mříže (viditelné spojení). Závěrečný vliv na tvar erbu měly konzultace 23. března 2012. Tehdy byla akceptována idea erbu a byly navrhnuty drobné opravy: změnu tinktury mříže a zobrazení zadních tlap ze lvů v podobě odpovídající pro lvy vzepnuté.

Výše uvedené úvahy sklonily do představení následujícího projektu erbu obce Kamieniec Ząbkowicki: V modrém poli jsou dva vzepnuté lvy, se zbrojí a červených jazycích, obrácené k sobě, pravý za stříbrnou mříží, levý v koruně, v poli posetém modrými listy. Tento projekt, po splnění právem stanovených procedur, byl dne 25. dubna 2013. Schválený Obecní radou, a následně promulgovaný v „Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego“ (Úředním deníku dolnoslezského vojvodství) ze dne 13. června 2013., pod poz. 3707. 

Z heraldicko-historického zpracování týkajícího se symbolů obce Kamieniec Ząbkowicki – Kamil Wójcikowski, Robert Fidura

Uchwała NR XXIX/184/2013

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie:

przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów i sztandaru  Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

(Usnesení Č. XXIX/184/2013

obecní rady Kamieniec Ząbkowicki ze dne 25. dubna 2013. ve věci:

přijetí projektů erbu, vlajky, praporu, pečeti, řetězů a standarty  obce Kamieniec Ząbkowicki)