BYCZEŇ

Ves se nachází jižně od Kamieňce Zabkovického, na opačné straně Zámeckého návrší na rušné silnici Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Byczeň patří k zajímavějším osadám v obci Kamienec Ząbkowicki. Archeologické práce zde ukázaly stopy osadnictví z paleolitu a doby kamenné. Ve středověku zde existoval hrad, kterého stopy se zachovaly dodnes. Stojí tam krásný obelisk, který dala postavit Archeologická fakulta. První Pán na Byczeni, Moichno, byl majitelem nejen Byczenia, ale také Topole, Šremu, Pomianowa Górnego, Płonice. První zmínky o Byczeni se datují na rok 1251. Od roku 1349 ves patří k nemovitostem kamieneckého cisterciáckého řádu. V cihelně založené v 19. století se vypalovaly materiály k výstavbě kamieneckého paláce. V prvních letech po osvobození se zde nacházela druhá v Polsku včelařská škola. Nejhodnotnější památkou je filiální kostel svatého Martina z roku 1771 s nástěnnými malbami.

405 obyvatel ze dne 6. března 2015.

CHAŁUPKI

Nejjižnější ves obce Kamieniec Ząbkowicki sousedí s opolským vojvodstvím. Během archeologických výzkumů byly zde objeveny stopy žárového pohřebiště z doby bronzové. Na území dávné pevnosti byl v 14. století založen park, který byl systematicky obohacovaný o nové druhy rostlin. Ve vsi se zachoval památkový filiální kostel svatého Jana Nepomuckého z roku 1747, rekonstruovaný v roce 1967 a palácový komplex.

223 obyvatel ze dne 6. března 2015.

DOBOSZOWICE

Nacházejí se na rušné trati Ziębice – Paczków – Złoty Stok. Mezi nejzajímavější památky v Doboszovicích patří farní kostel svatého Mikuláše, o kterém první zmínky pocházejí z roku 1293. Současný z 13. století byl přestaven v letech 1617 – 1623, renovovaný v 19. století a v šedesátých letech. Dodnes se také zachovala věž s bránou a hradbami. Na severovýchodní hradbě se vyjímají fragmenty sgraffita. Na levé straně cesty směrem k Ziębicím stojí smírčí kříž. Zachoval se památkový palácový komplex.

657 obyvatel ze dne 6. března 2015.

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI II

Kamieniec vznikl v období, kdy Česko a Polsko vedly války o slezské země. První zmínka o Kamienci pochází z Kosmovy kroniky z roku 1096 – hrad na skále dal postavit kníže Břetislav II., jako pevnost během výprav na Polsko. Na základě dohody, zakončující málem dvousetleté období válek o Slezsko, kterou v roce 1137 uzavřeli Boleslav Křivoústý a český kníže Bořivoj, se Kamieniec dostává do polských rukou a ztrácí svůj strategický význam. Od roku 1210  se pevnost stává sídlem řádu augustiniánů, které na tyto země pozval Vincent z Pogorzele z vratislavského kláštera svaté Marie na Písku. Během let se klášter obohacuje o vsi, které mu daroval a zejména rodina fundátora, jak rovněž vratislavský biskup Wawrzyniec. Po odchodu v roce 1243 Vincenta z Pogorzele z kláštera se začíná jeho úpadek. Nakonec v roce 1247 vratislavský biskup Tomáš I. nakazuje odstranit augustiniány z Kamieňce a na jejich místo přicházejí cisterciáci z „Lubiąża” (Lubuše), kteří na tomto místě pobývali až do likvidace kamieneckého kláštera Fridrichem Wilhelmem III. v říjnu 1810. Do 15. století cisterciácký řád prožíval období prosperity a Kamieniec se rozvíjel, přičemž se stal důležitým kulturním a náboženským centrem. V pozdějších letech dochází k pomalému úpadku kláštera, způsobenému kromě jiného husitskými válkami (1426 a 1428), povodněmi (1496 a 1501), požáry, třicetiletou válkou (1618 – 1648), slezskými válkami (1740 – 1763). Po likvidaci kláštera majetek vystavený na dražbu zakoupila manželka nizozemského krále Fryderyka Wilhelmina Oranžská. Z podřízené klášterní osady se Kamieniec stal osadou. Jeho význam se zvětšil, kdy nizozemská kněžna  Marianna Oranžská se spolu se svým manželem Albrechtem Hohenzollernem si tuto osadu vybrali pro místo svoji letní rezidence. V roce 1838 se rozhodlo o stavbě paláce, který se dodnes vznáší nad Kamieňcem. Díky nadacím kněžny ve vsi byl otevřen sirotčinec, nemocnice a mateřská školka. Jednou z nejvýznamnějších událostí rozvoje Kamieňce bylo postavení železničního uzlu, který spojuje Vratislav a Prahu. Během 2. světové války byl v kamieneckém zámku sklad uměleckých děl, knižních a archivních sbírek, přivezených z Krakova, Kladska a části okupovaného Polska, které se ve větší míře v roce 1946 ztratily. Po osvobození v roce 1945 se kamienecký palác stává sídlem sovětských vojáků, kteří zde pobývají víc než rok. Od listopadu roku 1946, kdy se veřejná správa dostává do polských rukou Kamieniec získává název Zabkowicki a stává se sídlem obce. V roce 1958 získává práva osady, a po roce 1973 je opětovně sídlem obce.

4816 obyvatel ze dne 6. března 2015.

MROKOCIN

Ves, která se nachází rovnoběžně k železniční trati a silnice Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Nejzajímavější památkou této vsi ze 14. století je mešní kaple. Vedle kaple zarostlý v trávě stojí smírčí kříž.

164 obyvatel ze dne 6. března 2015.

OŻARY

Se nacházejí u základu Gór Bardzkich i Obniżenia Laskówki, podél potoku Gruda, na silnici Kamieniec – Laski – „Złoty Stok” (Zlatý Stok) – „Kłodzko” (Kladsko). Osada byla založená kolem roku 1230 z iniciativy řeholníků kláštera v Kamienci. Památkový farní kostel svaté Kateřiny z přelomu 14. a 15. století, renovován v 17. století a rozestavěn v letech 1853 – 1854.

597 obyvatel ze dne 6. března 2015.

POMIANÓW GÓRNY

Založená v 15. století ves se nachází souběžně k železniční trati a silnici Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Na pozornost zasluhuje památkový filiální kostel svaté Barbory z přelomu 16. a 17. století, renovován v roce 1758. Vedle při kostelní zdi stojí smírčí kříž. Za cestou se nachází památkový vesnický dvorek z 18. století v obklopení starého parku.

150 obyvatel ze dne 6. března 2015.

SŁAWĘCIN

Ves, která sousedí s obcí „Złoty Stok” (Zlatý Stok) bezprostřední hraniční zóně. První zmínky o osadě se datují v roku 1302. Od roku 1322 přináležela cisterciáckému řádu z Kamieňce. Mešní kaple svatého Josefa Snoubence pochází z roku 1750.

191 obyvatel ze dne 6. března 2015.

SOSNOWA

Vesnice je vzdálená od Kamieňce Zabkovického přibližně 2,5 km, na silnici z Kamieňce Zabkovického do Zlatého Stoku. Byla založená kolem roku 1210 a od roku 1300 přináležela cisterciáckému klášteru z Kamieňce. Kostel sv, Matyáše pochází z roku 1799 a v letech 1972 – 2001 byl rekonstruován.

207 obyvatel ze dne 6. března 2015.

STARCZÓW

Nejsevernější osada obce Kamieniec Ząbkowicki na silnici Kamieniec – Ziębice. Poprvé byla popsaná v kronikách v roce 1291. Od roku 1359 patřila k majetku cisterciáckého kláštera v Kamienci. Právě odsud pochází jedna z nejzajímavějších památek neolitu – měděná sekyra s dvěma ostřími (jedna ze dvou tohoto typu nalezených v Polsku), která se ztratila v období 2. světové války. Nachází se tu památkový kostel svatého Jana Křtitele z roku 1778, o kterém kroniky píší už v polovině 14. století. V roce 1778 r. byl částečně přestavěn a v létech 1974 – 1976 renovován.

684 obyvatel ze dne 6. března 2015.

SUSZKA

Nachází se na severozápadním okraji obce. První zmínka o osadě pochází z roku 1316. Od rok u 1403 přináležela k cisterciáckému klášteru v Kamienci. Východně od vsi stojí dobře zachovalá pevnost. Kostel svaté Marie Matky Bolestné z roku 1687 byl přestaven v roce 1837 a renovován v letech 1975 – 1976. Po postavení retenční nádrže KAMIENIEC se zde plánuje vybudovat jedno z větších turistických center.

65 obyvatel ze dne 6. března 2015.

ŠREM

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1291. V roce 1303 opat Piotr z Kamieňce, zakoupil ves od rytíře Hermana Barby. Pozdější opat Fidrich z Kamieňce (1666 – 1681) pocházel právě z této vsi. První filiální kostel Ducha svatého byl postaven v roce 1666 r., současný pochází z roku 1852. Nedaleko odtud na kopci, které z této strany tvoří průsmyk Kladské Nisy můžete vidět stopy pradávného kamenolomu.

103 obyvatel ze dne 6. března 2015.

TOPOLA

Nachází se podél řeky Kladská Nisa, nedaleko silnice Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Vznikla v roce 1293. V roce 1316 ji pro kamienecký klášter koupil biskup Henrik. Současný, renovovaný v letech 1970 – 1973, farní kostel svatého Bartoloměje pochází z let 1754 – 1757, (v kronikách je zmínka, že kostel ve vsi existoval již v roce 1317). V Topoli se v roce 1690 narodil Friedrich Bernhardt Werner jeden z významných kreslířů, který vytvořil nejen topografii Slezska ale  také hodně kreseb jednotlivých objektů, které mnohokrát byly jediným zdrojem informací o jejich dávném výzoru.

247 obyvatel ze dne 6. března 2015.