V Kamienci Zabkovickém máme do činění s mnohaprostorovou krajinnou kompozicí, které centrum tvoří velkolepá rezidence Marianny Oranžské s obklopujícím parkem na Zámeckém návrší. Kromě ní k centru patří klášterní a sakrální komplex cisterciáckého opatství se služební osadou, údolí řeky Budzowka s trávnatými pláněmi, evangelický kostel, rybník a budova strojovny, malebné údolí Kladské Nisy s přesmykem v okolí hory Góra Śremska a osada s vodním mlýnem ve vsi Mały Byczeň.

Hodnoty, které zvýrazňují tento komplex to:

 • zachovaná prvotní prostorová kompozice, která se neznačně změnila,
 • stylová jednolitost a čitelná jak rovněž harmonizující se sebou navrstvení,
 • je silně exponovaný v krajině o obydleném prostoru,
 • jeho tvůrci byly výjimeční architekti, architekti krajiny, stavitelé, zahradníci a sochaři
 • většinou je dobře zachovalý, umožňuje revalorizaci,
 • je předmětem mimořádné péče konzervátorů.

„Ustawa o Ochronie Zabytków z 23 lipca 2003 roku” (Zákon o ochraně památek ze dne 23. července 2003) schválil formu ochrany kulturní krajiny, jejímž cílem je zachování výjimečných oblastí s památkovými nemovitostmi, které jsou charakteristické pro lokální stavební a osadnickou tradici. Spolu s těmito terény ve spojení s ochranou přírodního prostředí, mohou být využité pro optimální, rovnovážný společensko-hospodářský a prostorový rozvoj obce.

Cílem vzniku Kulturního parku v Kamieňci Zabkovickém je především ochrana cenných kulturních, krajinných a přírodních hodnot v historickém prostoru s výjimečnými kompozicemi:

 • Cisterciáckého opatství s klášterní osadou,
 • Komplexu rezidencí na Zámeckém návrší,
 • Krajiny v údolí Kladské Nisy,
 • Komplexu osad ve vsi Mały Byczeň,
 • Vyhlídkově exponovanou Górą Śremską.

Dodnes zachovaná unikátní regionální i nadregionální historická krajina vyžaduje efektivní ochranu před urbanizačními procesy, které mohou mít vliv na degradaci těchto hodnot.

Plán ochrany Kulturního parku je to dokumentace určující omezení a požadavky, které mají být využívané na jejím území k zajištění hodnot ochrany kulturní krajiny, rovnováhy přírodního střediska a racionálního hospodářství těmi zdroji, hlavně k rozvoji turistické nabídky obce. Dohodnutý s Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, (vojvodským konzervátorem památek) a schválený Obecní radou je základem k opracování místního plánu strategického rozvoje území Kulturního parku.

OPRACOVÁNÍ ZNALCŮ OHLEDNĚ KULTURNÍHO PARKU: