Przewidywany porządek obrad:

Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  1. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2017 r.
  2. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
  3. Stan bezrobocia na terenie Gminy – realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

– w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Wiadomości Kamienieckie” przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.