Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 27 lutego 2017 r. oraz w dniu 16 marca 2017 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
  4. Ocena stanu dróg powiatowych i zamierzenia remontowe ZDP na terenie Gminy  Kamieniec Ząbkowicki.
  5. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

– w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

– w sprawie zmiany nazwy ulicy

– w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr V/29/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia inkasentów i wynagradzania za inkaso

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2017 r.

– w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki

-w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.