Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29.09.2016 r.
  3. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
  4. Stan bezrobocia na terenie Gminy- realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  5. Podjęcie uchwał:

– w sprawie podatku od środków transportowych

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień  z tego podatku

– w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie

Doboszowice

– w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2017

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej

Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.