18. Sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki:

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 11.2015 r.
  3. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016.
  4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczacego Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwał.

– uchwała wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015,

– uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

– uchwała w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim,

– uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

– uchwała w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016,

– uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

– uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim,

– uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki na lata 2015 – 2020,

– uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2016 – 2020,

– uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,

– uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki,

– uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok,

– uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy na 2016 r. Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz stałych Komisji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.