Na terénu obce Kamieniec Ząbkowicki jsou zapsané do registru pamětihodností následující oblasti, architektonické památkové objekty, (nehybné i pohyblivé — kříže kapličky, boží muka):

Byczeň

 • farní kostel sv. Martina, 1771–1774, 1840, 1902, reg.č. 718 z dne 01. 09. 1960.
 • fara, nyní obytná a komerční budova, 1728–1730, reg. č. 1833 ze dne 08. 10. 1966.
 • Komplex mlýnu, č. 88, 1. čtvrtstoletí XIX. stol.–1939, reg. č. 1378/Wł ze dne 01. 10. 1992.
  • mlýn, 1. čtvrtstoletí XIX. stol., 3. čtvrtstoletí XIX. stol., 1909, reg. č. 1378/Wł ze dne 1. 10. 1992
  • dům při mlýnu, cca 1861–1880, reg. č. 1378/Wł ze dne 1. 10. 1992
  • stáj, cca pol. XIX. stol., 1899, reg. č. 1378/Wł ze dne 1. 10. 1992
  • stodola, cca pol. XIX. stol., 1899, reg. č. 1378/Wł ze dne 1. 10. 1992
  • elektrárna, 1919, reg. č. 1378/Wł ze dne 1. 10. 1992
  • pila, 1939, reg. č. 1378/Wł ze dne 1. 10. 1992
 • Hradiště, středověk, reg. č. 202/Arch/26 ze dne 29. 04. 1966.

Chałupki

 • Relikty zámku a parkové vybavení terénu, „Folwark Dolny“ (Dolní statek) č. 9 c (obytná a hospodářská budova, stáj, sýpka), 2 pol. XIX. stol., poč.. XX. stol., reg. č. 968/Wł ze dne 27. 12. 1983.
 • mlýn a dům, č. 7, XVI stol., před 1863, 4. čtvrtstoletí XIX. stol., reg. č. 1310/Wł ze dne 25. 06. 1990.
 • Hradiště, zámek, XIII-XIV-XVII., reg. č. 175/Arch/21 ze dne 06. 12. 1965.

Doboszowice

 • farní kostel sv. Mikuláše, 2 pol. XIV stol., 1559, 1617–1623, 1727, reg. č. 683 ze dne 14. 04. 1960.
 • Příkostelní hřbitov (XIV–XVIII. stol.), budova v bráně (1623), hřbitovní zeď (XIV–XVIII. stol.), reg. č. 1491/Wł ze dne 18. 03. 1996.

Kamieniec Ząbkowicki

 • klášterní kostel, ob. farní kostel Nanebevzetí NPM, cca 1210–cca 1350, 1655, poč. XVIII. stol., 1902–1904, reg. č. 136 ze dne 02. 01. 1950.
 • Opatský palác, Pl. Kościelny 4, 1681–1702, po 1817, poč. XX. stol., reg. č. 321 ze dne 02. 08. 1956.
 • sýpka mezi kostelem a statkem, Pl. Kościelny, 1702–1732, po 1817, 2 pol. XIX. stol., reg. č. 919/Wł ze dne 31. 12. 1982.
 • budova náležící do klášterního komplexu, zapsaná do registru pamětihodností — reg. č. 1583/a–h/Wł ze dne 16. 07. 1997:

> zachované části klášterních křídel (západního a severního), následně postranního křídla, Pl. Kościelny 2–3, cca 1210–1243, poč. XV. stol., po 1428, 1479–1506, 1570, 1681–1702, po 1817, před 1838,

> budova v bráně se západním křídlem (s pekárnou a úřednickými byty) a severním křídlem (se sladovnou, následně pivovarem), Pl. Kościelny 1, cca 1681–1702, po 1817, po 1986,

> hospodářská kancelář, následně postranní křídlo, nyní dům, Pl. Kościelny 5, před pol. XVIII. stol., cca 1830–1840, cca 1990–2000,

> obytná a administrativní budova na terénu dávného klášterního statku (severozápadního rožáku), ob. dom, Pl. Kościelny 8, 1675?, 1 pol. XVIII. stol., po 1817, 2 pol. XIX. stol.,

>  hospodářská budova na terénu dávného klášterního statku (v jižním prúčelí), obsahující stodolu, stáje a čeledník, Pl. Kościelny 9, 1 pol. XVIII. stol.?, po 1817, 2 pol. XIX. stol.,

> oranžérie I. na terénu dávné opatské zahrady, v XIX. stol. — užitkové zahrady, Pl. Kościelny, cca 1840–1850,

> oranžérie II. s obytnou částí na terénu dávné opatské zahrady, w XIX. stol. — užitkové zahrady, Pl. Kościelny 12, před 1861, XIX/XX. stol.,

>  figurální plastika na terénu klášterního komplexu zapsaná do registru pamětihodností, reg. č. 747/467 ze dne 7. 05. 1991,

>  socha sv. Floriána na mostě před budovou v bráně, Pl. Kościelny 1, 1702 anebo 1732,

>  socha sv. Jana Nepomuckého na mostě před budovou v bráně, Pl. Kościelny 1, 1702 anebo před 1732 (1735 — datum na soklu),

> plastika „Bůh Otec” na terénu klášterního komplexu, cca 1735, 1935, reg. č. 746/466 ze dne 7.05.1991.

 • evangelický kostel, nyní nečinný, ul. Zamkowa, 1882–1885, reg. č. 1842 ze dne 08. 10. 1966.
 • objekty náležící do palácového a parkového komplexu zapsané do registru pamětihodností — reg. č. 299/34/W¸ ze dne 07. 11. 1989

> palác Marianny Oraňskiej, ul. Zamkowa, 1838–1841, po 1855,

> postranní křídlo (stáj), 1838–1841, po 1855.

> postranní křídlo (vozovna), 1838–1841, po 1855.

> terasová zahrada, 1859–1872.

> chráněný krajinný park (palácový i dávný zvěřinec), před 1841, 1859–1872, před 1885, poč. XX. stol.,

> čerpací stanice, kotelna a plynárna, ul. Zamkowa 5, 1862–1865, reg. č. 1373/W¸ ze dne 01. 07. 1992.

 • knížecí dům Albrechtshaus, vila, nyní sídlo Obecního úřadu, ul. Ząbkowicka 26, cca 1880, reg. č. 58/A/01 ze dne 22. 10. 2001.
 • mlýn č. 12a, 2 pol. XIX. stol., reg. č. 1301/Wł ze dne 05. 03. 1990.

Ožary

 • farní kostel sv. Kateřiny, XV stol. (?), XVI. stol., 4. čtvrtstoletí XVII stol., 1853/1854, reg. č. 1852 ze dne 8. 10. 1966.

Pomianów Górny

 • filiální kostel sv. Barbory, 1519 (?), 1. čtvrtstoletí XVII stol., 1753, 1910, reg. č. 1855 ze dne 11. 10. 1966.
 • socha sv. Jana Nepomuckého na kostelní zdi, cca 1753, reg. č. 775/496/17 ze dne 17. 10. 1994.
 • Malá kalvárie při kostele zapsaná do registru pamětihodností, reg. č. 775/496/14 ze dne 17. 10. 1994.
 • Ogrojec (Kristus a spící Apoštolové) na jižním úseku hřbitovní zdi, 1802.
 • Sloup se sochou anděla, 1802.

Sosnowa

 • filiální kostel sv. Maternuse, 1799, reg. č. 954/Wł ze dne 20. 09. 1983.

Topola

 • farní kostel sv. Bartoloměje, 1754–1757, reg. č. 1871 ze dne 11. 10. 1966.

Objekty, komplexy a urbanistická řešení zapsaná do registru pamětihodností jsou podrobena předpisům konzervátorské ochrany vyplývajícím ze zákona O ochraně pamětihodností a péče nad pamětihodnostmi. Tyto předpisy platí nezávisle na poloze objektu v jednotlivých zónách konzervátorské ochrany anebo mimo těchto zón. Veškeré opravárenské práce, změny vlastnictví, funkce a určení objektu vyžadují písemný souhlas vojvodského konzervátora pamětihodností v režimu určeném nařízením ministra kultury a národního dědictví ze dne 18. října 2000. Ve věci zásad a režimu udělování a odvolávání povolení na provádění konzervátorských, archeologických prací a vykopávek, jak rovněž podmínek jejich vykonávání a kvalifikace na osob oprávněných vykonávání těchto prací (Dz. U. č. 93 z 2000 r., poz. 1033).

Mimoto se navrhuje zápis do registru pamětihodností v první řadě následujících objektů:

 • v Byczeniu — příkostelního hřbitova se zdí a malou kalvárií, hospodářských budov náležících do farní zahrady č. 18, domácích kapliček při železniční trati a při cestě do Goleszowa,
 • v Chałupkach — stájí náležících do mlýna č. 7,
 • v Doboszowicach — skupiny Ukřižování před příkostelním hřbitovem, sochy sv. Jana Nepomuckého u domu č. 79, paláce i sýpky,
 • v Kamieňcu Ząbkowickim — plánovací schéma části ul. Złotostockiej objaté zónou konzervátorské ochrany „A”,
 • v Kamieňcu Ząbkowickim — středověký pokutní kříž vedle domu při ul. Kolejowej,
 • v Kamieňcu ZąbkowickimIstebce — komplexu mlýnu při ul. Wąskiej 5,
 • v Kamieňcu Ząbkowickim — železničního viaduktu nad ulicí Ząbkowicką,
 • v Mrokocinie — kaple sv. Jana Nepomuckého,
 • v Ożarach — majitelské kurie spolu s dolním statkem, č. 1a,
 • v Sławęcinie — kaple sv. Josefa a domu hospodského č. 21,
 • v Sosnowej — hřbitova a hřbitovní zdi s budovou v bráně,
 • v Starczowie— kostela, fary a sloupu sv. Trojice,
 • v Śremie — kostela, hřbitova se zdí, domu v sedláckých nemovitostech č. 32 a sloupu sv. Trojice,
 • v Topoli — příkostelního hřbitova se zdí a bránami a sochy sv. Jana Nepomuckého při faře.

Obecní program péče nad pamětihodnostmi obce Kamieniec Ząbkowicki 2012 – 2016 byl připravený v souladu s metodologií přijatou v Metodickém rádci Poradniku metodycznym zpracovaném Národním ústavem dědictví (opublikovaném v Konzervátorském kurýru Č. 3, 2009, s. 14-36). Obecní program péče nad pamětihodnostmi obce Kamieniec Ząbkowicki 2012 – 2016 je ve svých základech v souladu s vládními dokumenty strategického charakteru vypracovanými na celostátní úrovni, samosprávními na krajové úrovni a okresu a strategickými dokumenty obce Kamieniec Ząbkowicki. Základ vypracování Programu mimoto stanoví: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki (Studium podmínek a směrů plánu místního rozvoje obce Kamieniec Ząbkowicki), jak rovněž dílčí plány místního rozvoje.

OBECNÍ PROGRAM PÉČE NAD PAMĚTIHODNOSTMI

OBCE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI NA LÉTA 2012 — 2016