1.

Zarządzeniem nr 150/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 70 o pow. 0,1800 ha, rej. G. 392, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Na działce znajduje się słup energetyczny oraz przebiega rów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej i symbolem „WS” o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28 200,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych) plus podatek VAT 23%.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 2 820,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 lipca 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu: 729057859.

2.

Zarządzeniem Nr 146/2023 z dnia 02 czerwca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 574/2. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 02.06.2023 roku do dnia 23.06.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w  nieruchomość.

3.

Zarządzeniem Nr 153/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 81/1. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 14.06.2023 roku do dnia 05.07.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.