• Zarządzeniem nr 151/2023 z dnia 13.06.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 657/17 o pow. 200m2 stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 13.06.2023 r. do dnia 04.07.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość