• Zarządzeniem Nr 134/2023 z dnia 31 maja 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 573/1.
  • Zarządzeniem Nr 135/2023 z dnia 31 maja 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 573/2.
  • Zarządzeniem Nr 136/2023 z dnia 31 maja 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 574/2.
  • Zarządzeniem Nr 137/2023 z dnia 31 maja 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działek nr 572/2 i 572/4.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 31.05.2023 roku do dnia 21.06.2023 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.