• Zarządzeniem nr 118/2023 z dnia 23.05.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 40/1 i 53/2 o łącznej pow. 1,4979 ha pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej,stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 23.05.2023 r. do dnia 13.06.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.