Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

Zarządzeniem nr 12/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 485/3 o pow. 0,3000 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR3.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.080,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23%.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 • Wadium wynosi: 4 910,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 lutego 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Zarządzeniem nr 13/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 679/48 o pow. 0,0144 ha, poz. rej. G. 712, AM – 12, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00052815/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „U2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) plus podatek VAT 23%.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 • Wadium wynosi: 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 lutego 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 50/4 o pow. 0,2300 ha, poz. rej. G. 37, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064133/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.380,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych)
 • Minimalne postąpienie wynosi: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
 • Wadium wynosi: 1 240,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 lutego 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię    i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Zarządzeniem nr 15/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 85/2 o pow. 0,4184 ha, AM – 1, poz. rej. G. 101, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00047278/1. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R2” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV. Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiednich.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu jest właścicielem działki sąsiedniej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 16 lutego 2022 r.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.180,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt złotych)
 • Minimalne postąpienie wynosi: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych).
 • Wadium wynosi: 2.020,00 zł (słownie: dwa tysiąca dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 lutego 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 144 o pow. 0,3149 ha, poz. rej. G. 101, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej, symbolem „WS” o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych śródlądowych i symbolem „KDL 3177D” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych. Przez teren działki przebiega główna sieć wodociągowa Ø 200 mm

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 101.820,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) plus podatek VAT 23%.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 1.020,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych)
 • Wadium wynosi: 190,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 lutego 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19 – nr telefonu: 729057859 , 729057846.