W Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim zakończyła się realizacja projektu „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim – etap I”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 945 927,12 zł, dofinansowanie Funduszy Europejskich to 1 303 919,14 zł.

Celem projektu było zwiększenie turystycznego potencjału kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej i jego walorów poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających wykreowanie spójnej kompleksowej oferty, będącej ciekawą formą spędzania czasu wolnego dla mieszkańców regionu i turystów.

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace remontowe i odtworzeniowe wybranych fragmentów zabytkowego Pałacu: rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej sali jadalnej do przyziemia włącznie oraz zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej w zespole pałacowo-parkowym.

Pozwoliło to na poprawę stanu zabytkowej substancji Pałacu Marianny Orańskiej, w szczególności tak ważnych jego części jak sala jadalna i kaplica. Zadania wynikające z projektu przyczyniły się ponadto do podniesienia walorów historycznych regionu, a co za tym idzie, zwiększyła się rozpoznawalność kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w całym kraju. Wzrosła również świadomość znaczenia i wartości zespołu pałacowo-parkowego wśród społeczności lokalnej i regionalnej, a wiedza o zabytkowym kompleksie została spopularyzowana.

Idea realizacji projektu była wynikiem dążenia władz gminy Kamieniec Ząbkowicki do przywrócenia Pałacowi Marianny Orańskiej jego dawnej świetności oraz nadania mu funkcji społeczno-kulturowych. Realizacja projektu była etapem szerszego planu rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Kompleksowy plan rozwoju zakłada całościową rewitalizację w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, w tym poprawy dostępności do kultury i edukacji poprzez łatwiejszy kontakt z historią i obiektem dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Geneza projektu wynikała więc z szerszego programu rewitalizacji zabytków Gminy i stworzenia spójnej i kompleksowej oferty kulturalnej nie tylko Gminy, ale także regionu.

W efekcie realizacji projektu możliwe stało się szersze udostępnienie Pałacu Marianny Orańskiej oraz dostosowanie do potrzeb zwiedzania oraz stworzenia obszerniejszego niż dotychczas i uwzględniającego rangę zabytku programu kulturowego i edukacyjnego. Przeprowadzenie prac remontowych oraz rekonstrukcyjnych stolarki okiennej i drzwiowej sali jadalnej do przyziemia włącznie oraz stolarki okiennej kaplicy pałacowej doprowadziło do zabezpieczenia Pałacu przed dalszą degradacją, ochrony oraz efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego o dużym znaczeniu dla regionu i kraju. Wszystkie działania w ramach projektu miały na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Kamieńca Ząbkowickiego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu, oprócz odtworzenia wybranych fragmentów zespołu pałacowo-parkowego, ma przyczynić się również do wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz do zwiększenia liczby osób zatrudnionych przy obsłudze Pałacu. Dodatkowym efektem gospodarczym będzie zwiększenie bazy hotelowo-gastronomicznej (prywatnej), a tym samym zwiększenie zatrudnienia społeczności lokalnej, gdyż zespół pałacowo-parkowy pełni ważną funkcję dla społeczności lokalnej oraz regionu.

Przeprowadzenie prac remontowych oraz odtworzenia elementów stolarki zabytkowego Pałacu Marianny Orańskiej przyczyniło się do zabezpieczenia części obiektu dziedzictwa przed wpływami atmosferycznymi oraz umożliwiło ich udostępnienie i komfortowe zwiedzanie. Przeprowadzone w ramach projektu prace pozwoliły, wraz z zakresem prac wykonanych wcześniej oraz zaplanowanych, na zaadaptowanie pomieszczeń pod potrzeby oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej zarówno do mieszkańców regionu, jak i turystów uzyskujących szerszy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 1 945 927,12 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Kwota dofinansowania: 1 303 919,14 PLN

 

W Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim trwa realizacja projektu Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim – etap I

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 414194,95 zł, dofinansowanie Funduszy Europejskich to 1 624022,23 zł.

Celem projektu jest zwiększenie turystycznego potencjału kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej i jego walorów poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających wykreowanie spójnej kompleksowej oferty, będącej ciekawą formą spędzania czasu wolnego dla mieszkańców regionu i turystów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowe i odtworzeniowe wybranych fragmentów zabytkowego Pałacu: rekonstrukcji zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej sali jadalnej do przyziemia włącznie oraz zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej w zespole pałacowo-parkowym.

Pozwoli to na poprawę stanu zabytkowej substancji Pałacu Marianny Orańskiej, w szczególności tak ważnych jego części jak sala jadalna i kaplica. Zadania wynikające z projektu przyczynią się ponadto do podniesienia walorów historycznych regionu, a co za tym idzie, zwiększy się rozpoznawalność kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w całym kraju. Wzrośnie również świadomość znaczenia i wartości zespołu pałacowo-parkowego wśród społeczności lokalnej i regionalnej, a wiedza o zabytkowym kompleksie zostanie spopularyzowana.

Idea realizacji projektu jest wynikiem dążenia władz gminy Kamieniec Ząbkowicki do przywrócenia Pałacowi Marianny Orańskiej jego dawnej świetności oraz nadania mu funkcji społeczno-kulturowych. Realizacja projektu jest etapem szerszego planu rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Kompleksowy plan rozwoju zakłada całościową rewitalizację w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, w tym poprawy dostępności do kultury i edukacji poprzez łatwiejszy kontakt z historią i obiektem dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Geneza projektu wynika więc z szerszego programu rewitalizacji zabytków Gminy i stworzenia spójnej i kompleksowej oferty kulturalnej nie tylko Gminy, ale także regionu.

W efekcie realizacji projektu możliwe stanie się szersze udostępnienie Pałacu Marianny Orańskiej oraz dostosowanie do potrzeb zwiedzania oraz stworzenia obszerniejszego niż dotychczas i uwzględniającego rangę zabytku programu kulturowego i edukacyjnego. Przeprowadzenie prac remontowych oraz rekonstrukcyjnych zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej sali jadalnej do przyziemia włącznie oraz zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej doprowadzi do zabezpieczenia Pałacu przed dalszą degradacją, ochrony oraz efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego o dużym znaczeniu dla regionu i kraju. Wszystkie działania w ramach projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Kamieńca Ząbkowickiego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu, oprócz odtworzenia wybranych fragmentów zespołu pałacowo-parkowego, ma przyczynić się również do wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz do zwiększenia liczby osób zatrudnionych przy obsłudze Pałacu. Dodatkowym efektem gospodarczym będzie zwiększenie bazy hotelowo-gastronomicznej (prywatnej), a tym samym zwiększenie zatrudnienia społeczności lokalnej, gdyż zespół pałacowo-parkowy pełni ważną funkcję dla społeczności lokalnej oraz regionu.

Przeprowadzenie prac remontowych oraz odtworzenia elementów stolarki zabytkowego Pałacu Marianny Orańskiej przyczyni się do zabezpieczenia części obiektu dziedzictwa przed wpływami atmosferycznymi oraz umożliwi ich udostępnienie i komfortowe zwiedzanie. Przeprowadzone w ramach projektu prace umożliwią wraz z zakresem prac wykonanych wcześniej oraz zaplanowanych zaadaptowanie pomieszczeń pod potrzeby oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej zarówno do mieszkańców regionu, jak i turystów uzyskujących szerszy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 2 414194,95 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Kwota dofinansowania: 1 624022,23 zł