Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

<> 

Zarządzeniem nr 401/2020 z dnia 30.11.2020 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 662/27 o pow. 300 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

<> 

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 30.11.2020 r. do dnia 21.12.2020 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.