Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

**

Zarządzeniem nr 249/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 521/5 o pow. 0.3100 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze, symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia (ok. 45%) oraz symbolem „MR1.3” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej (ok. 55%).

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 51.900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych).
 • w tym: na cele rolne i leśne: 3.923,64 zł kwota zwolniona z podatku VAT, na cele zabudowy: 47.976,36 plus podatek VAT 23%.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych)
 • Wadium wynosi: 5190,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 250/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 70 o pow. 0,1800 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej i symbolem „WS” o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.140,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści złotych) plus podatek VAT 23 %.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 2720,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 251/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 616/2 o pow. 0,2600 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej  i usługowej i symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.750,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 3680,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 252/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 745/2 o pow. 0,0300 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.490,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 254/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 684 o pow. 0,1000 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.420,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 255/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 247/2 o pow. 0,4500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19.830,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
 • Wadium wynosi: 1990,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 256/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 66/2 o pow. 0,2800 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.690,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
 • Wadium wynosi: 1270,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 257/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 741/3 o pow. 0,0579 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.820,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).
 • Wadium wynosi – 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 258/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,5964 ha, poz. rej. G. 290, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00045375/7. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.030,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 2710,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 259/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 490 o pow. 0,6700 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Na terenie działki znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 14.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28.090,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 2810,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 260/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 854 o pow. 0,3500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 1590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 261/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 892 o pow. 0,3500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 1590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 262/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 321 o pow. 0,7700 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.170,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 3420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 263/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 579/3 o pow. 0,2100 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R5” o funkcji podstawowej: użytki rolne.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.040,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).
 • Wadium wynosi: 1010,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 264/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 745/11 o pow. 0,5974 ha, poz. rej. G. 289, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00042626/1. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze i symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.300,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 2430,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 19,20 – nr telefonu: 729057859. 729057846.