Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 70/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznica kolejowa) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi przy jednoczesnym ustanowieniu prawa odkupu na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Cena odkupu będzie równa cenie sprzedaży nieruchomości. Prawo odkupu będzie ustanowione na okres 5 lat.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4”, gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, „ZR” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych, „P1.4” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Na w/w działce znajduje się rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 586.130,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych),
  • Cena bocznicy kolejowej: 563.309,00 zł + cena działki 21.460,00 zł),
  • Minimalne postąpienie wynosi: 5.870,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych),
  • Wadium wynosi: 58.620,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 4 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.