Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.

Do zadań doradcy będzie należało:

 • doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert na realizację zadań publicznych, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji;
 • doradztwo w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego;
 • doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych;
 • pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD oraz w obowiązującym prawie;
 • doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;
 • doradztwo w zakresie zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi;
 • informowanie o możliwościach korzystania ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych;
 • sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania;
 • przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Doradczego, na adres: doradztwo_ngo@dolnyslask.pl;
 • przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych.

Zadania ww. dotyczą w szczególności projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.

Usługa będzie realizowana stacjonarnie oraz mobilnie (wyjazdowo) od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Doradztwo stacjonarne odbywać się będzie w siedzibie UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, w następujący sposób:

 1. dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki,
 2. 5 godzin każdego z ww. dni, w godzinach od 9.00 do 14.00,
 3. 35 godzin w miesiącu, przy czym w pierwszym miesiącu kalendarzowym pracy ilość godzin może być odpowiednio mniejsza i liczona będzie od pierwszego dnia po podpisaniu umowy natomiast w grudniu min. 20 godzin,
 4. ilość doradztwa stacjonarnego w trakcie trwania umowy – maks. 465 godzin.

Doradztwo mobilne (wyjazdowe) odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie się odbywało w promieniu do 150 km od Wrocławia,
 2. każde doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie trwało min. 3 godziny maks. 5 godzin w miejscu jego świadczenia,
 3. ilość godziny doradztwa mobilnego (wyjazdowego) w trakcie trwania umowy – maks. 25.
 4. doradztwo mobilne (wyjazdowe) będzie odbywało się poza godzinami doradztwa stacjonarnego,
 5. koszty dojazdu na miejsce doradztwa mobilnego (wyjazdowego) oraz powrotu nie będą zwracane.

Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w formie osobistej, telefonicznej, faksowej i e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenia.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie:

 • CV, które powinno zawierać następujące oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Województwo Dolnośląskie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” poświadczone podpisem. W przypadku podmiotów gospodarczych proszę przysłać dotychczasowe doświadczenie.
 • informacji czy zostanie złożony wniosek o ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (nie dotyczy osób, które chcą realizować zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej),
 • wypełnionej tabeli oferty znajdującej się w załączonym pliku

Wyżej wymienione dokumenty i informacje proszę przesłać na adres: mateusz.makarewicz@umwd.pl do dnia 21 stycznia 2019 r. Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy. Wymaga jest akceptacja poniższych klauzul:

 • Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 • Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji);
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Pani/Pana udziałem.