W piątek 26 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 47. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
  3. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2017.
  4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2017.
  5. Podjęcie uchwał.
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Kamieńcu  Ząbkowickim I
  • w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas  przeprowadzania w Gminie Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Elżbieta Cwek