Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na zadanie: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów którym zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych, lekcji edukacyjnych, szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w roku 2005 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki (do dnia ogłoszenia konkursu) – 47 osób. Zadanie powinno być rozpoczęte w okresie od grudnia 2017 r. (pierwsza dawka szczepień), a zakończone do 31 lipiec 2018 r. (druga i trzecia dawka szczepień).

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1638 j.t.), udzielające  świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę:

– w roku 2017 – 14 100,00 zł

– w roku 2018 – 28 200,00 zł

Wymogi wobec oferenta:

– Oferent realizuje program w placówce służby zdrowia na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

OFERTY powinny zawierać:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 2. statut jednostki (bądź inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną – np. umowę spółki) – lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 3. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę (lub kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 4. dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 5. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności;
 6. informację o kwalifikacjach zawodowych i liczbie osób wykonujących określone zadanie;
 7. szczegółową kalkulację kosztów (cena netto i brutto);
 8. koszt świadczenia na jednego pacjenta;
 9. oświadczenie oferenta zawierające informacje, że świadczenia konkursowe nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi od grudnia 2017 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Treść oferty musi odpowiadać treści obowiązujących formularzy ofert.
 • Formularz ofertowy, oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczęcią firmową oraz podpisane i opieczętowane imiennie przez właściwe osoby do reprezentowania oferenta.
 • Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Agnieszka Rogaczewska tel. 748162024.

Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów.  Zamawiający informuje, że oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.

Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2017 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 do godz. 900 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację programu edukacyjno-społecznego – Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki” W przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki potwierdzona pieczęcią wpływu.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.

Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest siedziba Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26. Część jawna konkursu ofert rozpocznie się: w dniu 16.11.2017 r. o godzinie 930 w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,  ul. Ząbkowicka 26.

Zgodnie z Regulaminem konkursu oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest lub skargę na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 do Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki rozpatrzy złożone oferty i zgodnie z Regulaminem Konkursu dokona ich oceny.

O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie  w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu podmiot zawiera umowę o realizację zadania na okres od 01.12.2017 r. do 31.07.2018 r.

Konkurs na wyszczególnione zadanie może zostać przeprowadzony w innym terminie  w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe warunki przeprowadzenia postępowania określa Regulamin Konkursu. Gmina Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny. W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone cytowanymi na wstępie przepisami.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, obowiązującymi formularzami ofert można zapoznać się w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26  od poniedziałku do piątku  w godzinach 08.00 – 15.00, oraz na stronie Internetowej Gminy: http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/konkursy-pozytku-publicznego/

POBIERZ TUTAJ: REGULAMIN KONKURSU

POBIERZ TUTAJ: FORMULARZ OFERTOWY