Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 148/2017 z dnia 29 maja 2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 271 o pow. 0,5700 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.880,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych),
 • Wadium wynosi: 1.690,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 149/2017 z dnia 29 maja 2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 272 o pow. 0,5000 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.480,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych),
 • Wadium wynosi: 1.650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 150/2017 z dnia 29 maja 2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 757 o pow. 0,6379 ha, poz. rej. G. 415, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 21.680,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych),
 • Wadium wynosi: 2.170,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 153/2017 z dnia 29 maja 2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem schroniska młodzieżowego o pow. użytkowej 474,60 m2 (parter o pow. 254,40 m2, piętro o pow. 220,20 m2) położonej w obrębie Starczów nr 43 w granicach działki nr 73 o pow. 0,7678 ha, poz. rej. G. 411, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061665/5. Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia z możliwością wypowiedzenia w każdym terminie.

Postępowania dotyczące nieruchomości Gminy Kamieniec Ząbkowicki_2017_05_30

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 426.470,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 4.270,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych),
 • Wadium wynosi: 42.650,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 sierpnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.