W czwartek 30 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 36. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 27 lutego 2017 r. oraz w dniu 16 marca 2017 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
 4. Ocena stanu dróg powiatowych i zamierzenia remontowe ZDP na terenie Gminy  Kamieniec Ząbkowicki.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • w sprawie zmiany nazwy ulicy
 • w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr V/29/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2017 r.
 • w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka