33. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyła się 30 stycznia 2017 r.

W porządku obrad znalazła się m.in. informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2016. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał:

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów,  doradców  zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki  określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców   zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych.

–  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Poprzez zapis video dostępny na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki, można zapoznać się z przebiegiem obrad oraz wypowiedziami, jakie miały miejsce w trakcie sesji.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki