Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”.

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.  Formą konsultacji będzie:

1. przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a) osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b) drogą pocztową na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lyp@umwd.pl na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym pod adresem wskazanym poniżej),

2. zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce „organizacje pozarządowe”.