Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” powstało na podstawie Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu realizacji Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.02.2009 r. pod numerem 0000323855. W okresie programowania 2014 – 2020 Stowarzyszenie LGD „Qwsi” będzie kontynuować swoją działalność.

Obszar objęty LSR w ramach LGD „Qwsi” obejmuje wszystkie 7 gmin powiatu ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok. Powierzchnia obszaru wynosi 802 km2. Teren ten zamieszkuje 67 875 mieszkańców (dane: GUS, stan na 31.12.2013 r.). W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Stowarzyszenie prowadzić będzie nabory wniosków na operacje konkursowe i grantowe. Stowarzyszenie realizować będzie także operacje własne. Minimalna całkowita wartość operacji konkursowej wynosi nie mniej niż 50 000 złotych. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać na grant wynosi 5 000 złotych, a maksymalna 30 000 złotych.

Zgodnie z zapisami Statutu LGD „Qwsi” organ decyzyjny w Stowarzyszeniu stanowi Rada, która składa się z 14 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada posiada w swoim składzie reprezentantów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy czym każda z tych osób jest również mieszkańcem obszaru LGD „Qwsi”. W składzie organu decyzyjnego znajdują się przedsiębiorcy, kobiety, osoby poniżej 35 roku życia.

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ

QWSI warto wiedzieć_01