Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać: wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej, opinie w sprawie proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia, propozycje zorganizowania spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji, zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

Zarządzenie regulujące działalność lobbingową w Gminie Kamieniec Ząbkowicki zostało wydane przez Wójta 5 sierpnia 2016 r. i jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Poza zdefiniowaniem „działalności lobbingowej” oraz wykonujących ją podmiotów, we wspomnianym zarządzeniu jest też mowa o zasadach, jakie obowiązują pracowników Urzędu Gminy podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową. Są oni zobowiązani do dokumentowania wszystkich czynności w formie notatek ze spotkań. Bezpośredni nadzór nad sferą działalności lobbingowej w Gminie – według wspomnianego zarządzenia – wykonuje sekretarz Gminy.

Zarządzenie Nr 246/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 5 sierpnia 2016  r. w sprawie sposobu postępowania

przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.