Łączna pomoc, która trafiła do osób i rodzin potrzebujących w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w 2015 roku wyniosła ponad 3,5 miliona złotych. Z tego 79% pochodziło z dotacji celowej, a 21% ze środków własnych gminy.

Wzrost kosztów utrzymania i leczenia, bezrobocie, długotrwała choroba, wielodzietność,upośledzenie fizyczne lub umysłowe, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, a także potrzeba ochrony macierzyństwa – powoduje, że krąg osób i rodzin uprawnionych do świadczeń pozostających w gestii pomocy społecznej jest szeroki, a zakres form różnorodny i uwzględniający oczekiwania rodzin, jednak limitowany środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji OPS – mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Helena Staśkiewicz-Dobrowolska.

Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 2 miliony 190 tysięcy złotych. W 2015 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 73 osoby z 47 rodzin. W ramach ustawy prawo energetyczne przyznano i zrealizowano dodatki energetyczne w wysokości 1 518 zł dla 21 rodzin, udzielając 101 świadczeń. W 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 9 mieszkańców Gminy Kamieniec. Wydatki poniesione na dopłatę do pobytu w DPS-ie wyniosły 204 tys. 698,54 zł. Ośrodek ponosi również koszty związane z umieszczeniem po raz pierwszy dziecka w pieczy zastępczej. Troje dzieci zosta³o umieszczonych i przebywa w Domu Dziecka oraz troje w rodzinach zastępczych. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w skali roku 2015 wyniosła 9 tys. 375 zł.

Zasiłki okresowe są finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 106 rodzin udzielając 430 świadczeń, na łączną kwotę 148 tys. 797,64 zł. Zasiłki okresowe udzielane były z tytułu: bezrobocia na kwotę 129 tys. 454,64 zł, niepełnosprawności na kwotę 13 tys. 758 zł, długotrwałej choroby na kwotę 3 121 zł, z innych przyczyn (np. wielodzietność) na kwotę 2 tys. 464 zł. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznawane są zasiłki celowe. Przyznawane są w szczególności na żywność, leki i leczenie, zakup opału, dopłaty do energii elektrycznej, na zakup artykułów szkolnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznawane są zasiłki celowe specjalne oraz z tytułu zdarzenia losowego. 310 rodzin skorzystało z zasiłków celowych i celowych na przygotowanie posiłku.

W 2015 r. pomoc, która trafiła do rodzin w postaci zasiłków celowych wyniosła 238 tys. 853 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze świadczeń pieniężnych na zakup lub przygotowanie posiłku skorzystało 180 rodzin na łączną kwotę 127 tys. 120 zł. Celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci poprzez wsparcie finansowe gminy. Z darmowych posiłków skorzystało 159 uczniów i dzieci. Ogółem wydano 19 tys. 930 posiłków, których koszt wyniósł 78 tys. 926 zł. Zasiłki stałe otrzymało 37 osób, z czego 32 to samotnie gospodarujące. Liczba wypłaconych świadczeñ to 387, na kwotę 173 tys. 945 zł. Zasiłki stałe przyznawane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Inną formą wsparcia osób i rodzin na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki są dodatki mieszkaniowe, finansowane w całości ze środków budżetu gminy. W 2015 roku przyznano 715 dodatków mieszkaniowych, na kwotę 136 tys.444,52 zł, obejmując pomocą 75 rodzin. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego objęto 99 uczniów z terenu gminy. W okresie wakacyjnym 12 dzieci skorzystało z bezpłatnej kolonii nad morzem.

KLIKNIJ I ZOBACZ SERWIS INTERNETOWY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM