225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej europejskiej ustawy zasadniczej jest dobrym czasem, by poczuć dumę z polskości. To Polska była pierwszym krajem, w którym przyjęto akt prawny obejmujący swoimi regulacjami najważniejsze sfery życia publicznego. To Polska była w awangardzie państw, w których prawa i obowiązki obywatelskie zostały jasno zdefiniowane i publicznie objaśnione. To Polska była i jest tą częścią Europy, z której wypływa wzorzec postaw, dzięki którym każdy człowiek czuje się włączony w budowanie wspólnoty narodu i państwa.

Warto przypomnieć…

W preambule do Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r. czytamy: „Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy; i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.”

W preambule Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 r. czytamy: „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa.”

Życzmy sobie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, abyśmy podołali dziełu powierzonemu nam przez naszych poprzedników i jednocześnie, abyśmy następnym pokoleniom zostawili to, co najlepsze. Niech w naszych rodzinach, szkołach, miejscach modlitwy i pracy trwa to, co rodzi się z wrażliwości serca, sprawności umysłu, kreatywności, przedsiębiorczości i solidarności. Niech rozwija się Gmina Kamieniec Ząbkowicki, którą wspólnie tworzymy codzienną pracą i szukaniem tego, co nas łączy. Niech żyje Polska – nasza Ojczyzna!

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki