Szóstoklasiści w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 5 kwietnia br. przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu podsumowującego ich dotychczasową wiedzę. Atmosfera przed wejściem do sal egzaminacyjnych była wypełniona stresem, a po sprawdzianie wszyscy cieszyli się, że mają to już za sobą.

Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki, a druga zadania z języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy, czyli z języka angielskiego. Sprawdzian miał formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się jednak minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać. Każdy uczeń przed rozpoczęciem pracy z arkuszem zadań miał czas na zakodowanie swojego sprawdzianu oraz na zapoznanie się z instrukcją.

Wszyscy szóstoklasiści z naszej szkoły przystąpili do sprawdzianu i będą teraz z niecierpliwością czekali na wyniki, które zostaną ogłoszone 27 maja przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. W dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 24 czerwca uczniom zostaną przekazane zaświadczenia oraz szczegółowe informacje dotyczące wyników.

Kaspian Bielawski / uczeń klasy VI