Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 28/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 13/3 o pow. 2,1900 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV oraz główna sieć wodociągowa istniejąca i projektowana.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 780,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych).

Wadium wynosi: 8.080,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 25 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 29/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 310 m² i kubaturze 2050 m³, położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, poz. rej. G. 95, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053140/0.

Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od  zbiorników wodnych „TOPOLA i KOZIELNO” przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Budynek położony na w/w nieruchomości znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto dla w/w nieruchomości została wydana Decyzja Nr 80/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r. na rozbiórkę budynku gospodarczego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „U4.3” (około 80,97%) o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane i w części symbolem „R1” (około 19,03%) o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 370,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych).

Wadium wynosi: 4 340,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 25 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać nr działki).

#

Zarządzeniem nr 31/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 5/24 części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Sławęcin Nr 21 w granicach działki nr 77/1 o pow. 0.1641 ha, poz. rej. G. 112, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064117/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.5” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych. Budynek położony na terenie działki znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.710,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dziesięć  złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie później niż do dnia 25 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19  lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.