W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej, został zrealizowany projekt edukacyjny „Otwieramy swoje serca na potrzeby innych ludzi”. Inspiracją do działań były słowa naszego patrona, św. Jana Pawła II, „Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.”

Najpierw przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili program obchodów TEG oraz informacje na temat wyzwań i problemów współczesnego świata związanych z globalizacją. Apelowali do wszystkich uczniów zgromadzonych na apelu, aby wykazywali postawę poszanowania dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji.

W dniach 16 – 22 listopada 2015 r., w każdej klasie i na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty TEG 2015 z przewodnim hasłem „Równość – od słów do czynów”. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w ciekawych lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych przeprowadzonych przez panią Dagmarę Szymczak, panią Alicję Nowakowską, panią Alicję Walerian i siostrę Katarzynę Fabicką.

Podczas lekcji języka polskiego w klasie czwartej „Prawa dziecka, czyli co mówimy i robimy w imię praw najmłodszych” uczniowie, korzystając ze słowników języka polskiego oraz oglądając prezentacje multimedialne, poznali znaczenie takich pojęć, jak: prawo, obowiązek, prawa człowieka, prawa dziecka. Po wysłuchaniu opowieści o dzieciach z Wrześni oraz po obejrzeniu filmu pt. „Strajk dzieci wrzesińskich”, podawali przykłady przejmujących przypadków łamania praw dzieci w przeszłości, a także we współczesnym świecie. Dużo uwagi poświęcili na argumentowanie, że wszystkie dzieci są równe wobec prawa. Omawiali znaczenie postawy tolerancji wobec różnorodności. Poznali również nazwy instytucji, do których mogą się zwrócić dzieci będące ofiarami przemocy i łamania praw dziecka.

Lekcja języka polskiego „Z dziećmi o prawach dziecka” w klasie czwartej była okazją do poznania znaczenia słowa manifest. Analiza treści „Manifestu do dzieci z całego świata” Janusza Korczaka, wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. „O prawach dziecka” oraz wiersza Marcina Przewoźniak pt. „Krzyknij nie!” przekonała wszystkich, iż w wielu krajach prawa dzieci nie są przestrzegane. Okazją do dyskusji na temat praw dzieci była także lekcja języka polskiego „Łamanie praw człowieka w XXI wieku”. Czwartoklasiści na podstawie przejmującej prezentacji multimedialnej poznali przykłady łamania praw człowieka, takie jak wykorzystywanie ludzi, niewolnictwo, głód, ubóstwo, praca zarobkowa małych dzieci.

Na lekcji języka polskiego w klasie piątej uczniowie zapoznali się z fragmentem scenariusza filmowego Agnieszki Holland do filmu Andrzeja Wajdy pt. „Korczak”. Dyskutowali na temat jego działalności na rzecz dzieci, zwracając szczególną uwagę na takie przesłania, jak: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”, „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”, „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”, „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia”. Uczniowie klasy szóstej omówili na lekcji historii i społeczeństwa przykłady łamania praw człowieka przez Józefa Stalina oraz społeczne następstwa jego polityki.

Sposobnością do przekonania się, że wielu ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie, w miejscach, gdzie w każdej chwili mogą być narażeni na utratę zdrowia lub życia, były także lekcje przyrody w klasie piątej i szóstej poświęcone poznawaniu warunków życia ludzi różnych ras, kultur i wyznań. Efektem pracy uczniów było zredagowanie gazetek informujących o przejawach dyskryminacji i braku tolerancji, o potrzebie podejmowania działań upowszechniających prawa człowieka i zapobiegających wykluczeniu. Uczniowie opracowali ponadto plansze z nazwami instytucji, które mogą pomóc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz hasła zachęcające do okazywania sobie wzajemnej życzliwości. Grupa ERM-u dyskutowała na temat form, jakie może przybierać odmienność i poszukiwała odpowiedzi na pytanie: „Co możemy uczynić, aby być tolerancyjnym człowiekiem?” Opracowała również plakat pt. „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.

Do omówionych podczas zajęć zagadnień mogliśmy wracać przez wiele dni, ponieważ na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa naszych plakatów i haseł mówiących o potrzebie otwartości i tolerancji, a także o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji. Podsumowaniem naszych działań był apel, na którym zgromadzili się wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Uczniowie z klasy V i VI przedstawili krótkie scenki dotyczące wybranych praw człowieka. Obrazowo pokazali, na czym polega prawo do rozwoju, do życia,  do nauki, do wyznawania religii, do własnego zdania. Apel zakończył się wspólnym zaśpiewaniem piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”.

Podczas realizacji projektu mieliśmy okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat procesów związanych z globalizacją oraz uświadomić sobie potrzeby i problemy ludzi różnych ras, kultur i wyznań oraz ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele uwagi poświęciliśmy na poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „Jak zapobiegać dyskryminacji?” „Na czym polega tolerancja?” „Jak otworzyć swoje serce na potrzeby innych ludzi?” Uczyliśmy się, jak przeciwdziałać kierowaniu się stereotypami i uprzedzeniami w odbiorze innych ludzi. Wzbudziliśmy w uczniach i rodzicach pragnienie niesienia pomocy ludziom potrzebującym, czego dowodem są efekty zrealizowanej w ramach projektu akcji „Czekolada dla dziecka z Domu Dziecka”. Dzięki hojności uczniów i rodziców przekazaliśmy do Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 186 czekolad – mikołajkowych upominków.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za włączenie się do realizacji zadań związanych z projektem. Nasza szkolna społeczność po raz kolejny pokazała, że jest wsłuchana w słowa patrona szkoły św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Samorząd Uczniowski