Zapis video z 16. sesji Rady Gminy umożliwia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom zapoznanie się nie tylko z przebiegiem (dość burzliwym w tym przypadku) obrad, ale też z racjami, jakie prezentują kamienieccy samorządowcy.

Tym razem część radnych dysponująca większością usunęła z porządku obrad, wg mnie bez istotnych przyczyn, informację o stanie oświaty w naszej Gminie. To jedna z najważniejszych dziedzin dla wspólnoty lokalnej, jaką na co dzień żyją setki rodzin. Część sesji poświęcona też była sprawozdaniu z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, które prezentowała Pani dyrektor Irena Balikowska. Odnosząc się do problemów bezrobocia w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, można było dostrzec pozytywne oznaki współpracy pomiędzy Gminą i PUP. Nie zabrakło natomiast polemik pomiędzy radnymi w części uchwałodawczej, ale to wszystko można już obejrzeć i samodzielnie wyciągać wnioski.

Relację z 16. Sesji, która odbyła się 30 października 2015 r., można obejrzeć na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki