Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

*

Zarządzeniem nr 180/2015 z dnia 10.06.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 259 o pow. 1.3500 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 70,63%) oraz symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (ok. 29,37%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88.710,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych) – w tym:

– na cele rolne  34.561,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

– na cele usługowe 54.149,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 8.880,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 8.880,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 lipca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162016 lub 8162029.

*

Zarządzeniem nr 181/2015 z dnia 10.06.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 310 m² i kubaturze 2050 m³, położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, poz. rej. G. 95, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053140/0.

Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od  zbiorników wodnych „TOPOLA i KOZIELNO” przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.  Budynek położony na w/w nieruchomości znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto dla w/w nieruchomości została wydana Decyzja Nr 80/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r. na rozbiórkę budynku gospodarczego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „U4.3” (około 80,97%) o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane i w części symbolem „R1” (około 19,03%) o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.370,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 4.340,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 4.340,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 lipca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162016 lub 8162029.