W związku z sytuacją jaka wystąpiła dnia 24 lutego 2015 r. roku podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w zakresie  ograniczenia jawności posiedzenia, informuję co następuje:

Zasada jawności życia publicznego sprawia, że każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej a organy władzy publicznej do jej udzielania. Pomijając aspekt społeczny, w wyniku którego każdy obywatel dzięki prawu do informacji, staje się czynnym uczestnikiem życia publicznego (społecznego) i może kształtować właściwą ocenę organów gminy, należy bezwzględnie stosować istniejące w tym zakresie regulacje prawne.

Konstytucja RP w Art. 16 ust. 1 stanowi o tworzeniu wspólnoty samorządowej, której powierza się prowadzenie istotnych spraw publicznych, służących zarówno dobru ogółu mieszkańców jak i indywidualnym członkom wspólnoty. Ustawa o samorządzie gminnym w Art. 1 ust. 1 wskazuje na prawo obywateli do powszechnego lub za pośrednictwem organów gminy stanowienia                   o wspólnocie. Każdy obywatel ma pełne prawo do społecznej kontroli organów gminy zwłaszcza, że zdecydowana większość spraw rozstrzygają owe organy. Natomiast Art. 11b ust. 1 tejże ustawy stanowi o jawności działania organów gminy a jej wyłączenie nastąpić może wyłącznie na bazie regulacji ustawowych. Oznacza to, że wyłączenie jawności nie może nastąpić jakimkolwiek aktem prawnym niższego rzędu np. Statutu Gminy. Tym bardziej wyłączenie jawności nie może nastąpić bo takie jest zapatrywanie np. Radnego. Organami samorządu gminnego są Rada Gminy (organ stanowiący) i Wójt (organ wykonawczy). Jakkolwiek Komisje Rady nie są organami (tworzone są na podstawie Art. 21 ustawy o samorządzie gminnym) to nie oznacza, że posiedzenia Komisji wyłączone są spod jawności. Art. 11b ust. 2 uwzględnia również zasadę jawności działania wewnętrznych organów Rady. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i jego zakres określa Art. 61 Konstytucji RP i  Art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, z których wynika prawo uczestniczenia w posiedzeniach, dostępu do dokumentów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji obejmuje prawo do rejestracji dźwięku lub obrazu, nie określając kto może to uprawnienie dokonywać. NSA  orzekł, że uchwała Rady Gminy w której wprowadzono zakaz rejestrowania obrazu z jej obrad narusza konstytucyjną zasadę jawności. WSA w Łodzi (sygn. II SA/Łd 89/2008) powołując się zarówno na ustawę o samorządzie gminnym jak i ustawę o dostępie do informacji publicznej postanowił, że „bycie obecnym” podczas obrad Rady czy posiedzeń Komisji w kontekście Art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, to prawo każdego obywatela do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad Rady lub posiedzeń Komisji. Tym samym każdy ma prawo do nagrywania na dowolny nośnik, w tym również audiowizualny. Tym samym, jakiekolwiek odmienne stanowisko Rady, Wójta, Komisji czy Radnego, zmierzające do zakazu nagrywania obrad i posiedzeń jest naruszeniem konstytucyjnego prawa do jawności działania organów publicznych.

Reasumując, zachowanie Radnej Pani Marii Kacik na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 24 lutego 2015 roku, polegające na wyniesieniu urządzenia nagrywającego z Sali obrad Komisji, aby uniemożliwić rejestrację posiedzenia Komisji Rewizyjnej, należy uznać za bezprawne i w oczywisty sposób naruszające obowiązujące regulacje prawne.

Pragnę również zwrócić uwagę na postanowienia Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie sporządzania Protokołów z posiedzeń Komisji Rady. Sposób sporządzania protokołów regulowany jest przez  § 72 ust. 2 Statutu.  Przedmiotowa regulacja prawna stanowi, że do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  Tym samym, w oparciu o § 101 ust. 5 Statutu informuję, że również protokoły z pozostałych Komisji mają być sporządzane przez Przewodniczących Komisji z podpisami wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Radnych. Powyższy sposób sporządzania Protokołów należy stosować od najbliższego posiedzenia.

Wójt  Gminy

Marcin  Czerniec

Kamieniec  Ząbkowicki  26.02.2015 r.

Pismo powyższej treści (sygnatura SG.0147.1.2015) zostało skierowane do: Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych Rady Gminy.