Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju obowiązkowe badania gospodarstw rolnych.

Badania te będą realizowane w wylosowanych gospodarstwach rolnych przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub przez teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA GUS