W dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się VI sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W sesji wzięło udział 14 radnych, 1 radny Pan Jacek Różycki, był nieobecny.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, oraz porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12.01.2015 roku.
  3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2014.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  6. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Głównym tematem sesji był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/VIII/228/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r. Po zapoznaniu się z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz  jego realizacją w roku 2014, radni przeszli do kolejnego punktu obrad – podjęcia uchwał.

Przystąpiono do głosowania uchwały dot. programu profilaktyki i problemów alkoholowych. ZA podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Tym samym przyjęto Uchwałę Nr VI/17/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Narkomanii na  2015 rok.

Kolejna uchwała dotyczyła zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Doboszowicach. ZA podjęciem uchwały opowiedziało się 7 radnych (P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy), PRZECIW było 6 radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, E. Szulin), od głosu wstrzymał się jeden radny – A. Smędzik. Przyjęto Uchwałę Nr VI/18/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Doboszowicach.

Trzecia uchwała dotyczyła zamiaru utworzenia Filii Przedszkola Samorządowego nr 2. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, E. Szulin, A. Smędzik). Uchwała Nr VI/19/2015 w sprawie zamiaru utworzenia Filii Przedszkola Samorządowego nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim została podjęta.

Czwarta uchwała z tematu oświaty została poddana głosowaniu w wyniku czego ZA było 13 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin), jeden radny wstrzymał się od głosu (M. Gnaczy). Podjęto Uchwałę Nr VI/20/2015 w sprawie zamiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenie granic ich obwodów.

Uchwałę Nr VI/21/2015 w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Kłodzko – Boboszów w drodze głosowania poparli wszyscy radni jednogłośnie.

Ostatnia, przewidziana w tym dniu uchwała, dotyczyła wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. ZA jej podjęciem głosowało 5 radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), PRZECIW było 9 radnych (P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, A. Smędzik, E. Szulin). Rada Gminy nie przyjęła projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończona została VI sesję Rady Gminy.