Zasoby przyrodnicze Parku Kulturowego w gminie kamieniec ząbkowicki

Teren parku kulturowego wyróżnia się obecnością licznej populacji nietoperzy.

W Polsce występuje ponad 20 gatunków nietoperzy, a liczba ta stale rośnie ze względu na postępy w genetyce i systematyce (wyodrębnienia nowych gatunków) oraz zmiany klimatyczne (pojawianie się nietoperzy  ciepłolubnych). W parku kulturowym potwierdzono dotychczas występowanie 10 gatunków tych ssaków. Są wśród nich nietoperze uznawane za zagrożone i ginące w skali Polski i całej Unii Europejskiej: nocek duży i mopek zachodni.

Liczebność populacji poszczególnych gatunków nietoperzy w Polsce i całej Europie, rośnie, po dramatycznym jej spadku w drugiej połowie XX w. Nietoperze nadal jednak należą do kategorii zwierząt narażonych (z przyczyn naturalnych lub z powodu działań człowieka). nietoperzom zagrażaj w szczególności: chemizacja środowiska (uszczuplenie bazy pokarmowej przez pestycydy, toksyczne środki konserwacji budynków – poddaszy) i przekształcenie krajobrazu (wycinanie starych drzew i niszczenie liniowych struktur krajobrazu takich jak aleje drzew, wzdłuż których nietoperze latają).

W celu ochrony populacji nietoperzy w parku ochroną objęto drzewa pomnikowe, w których nietoperze odnaleźć mogą dzienne kryjówki w dziuplach i szczelinach pnia. W parku zamontowano również 78 sztuk, trzech różnych typów, skrzynek dedykowanych nietoperzom.

nietoperze

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ©2018. Wszystkie prawa zastrzeżone