Cele projektu

  • Udostępnienie parku zwiedzającym umożliwia kontakt spacerujących z przyrodą i krajobrazem, często o górskiej fizjonomii, co odciąża też od presji turystycznej, bardziej wrażliwe i mniej dostosowane dla szerokiej turystyki, ekosystemy i szlaki typowo górskie.
  • W celu ułatwienia kontaktu odwiedzających z przyrodą, w parku zamontowane zostały skrzynki lęgowe i karmniki, przy których można obserwować wiele chronionych gatunków, zarówno ptaków jak i ssaków (nietoperzy oraz popielic).
  • Materiały informacyjne i edukacyjne, dostępne w formie papierowej i elektronicznej, pozwalają poznać lepiej przyrodę, podczas zwiedzania i wypoczynku na terenie parku.
  • Teren parku jest unikatowym miejscem nagromadzenia starych drzew, spośród których, ponad sto, zostało objętych ochroną pomnikową. Odnalezienie tych drzew w terenie, ułatwiają specjalnie przygotowane mapy oraz oznaczenie samych drzew tabliczkami.

Mapa zasobów przyrodniczych

parku kulturowego

Tytuł: Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim

Cel projektu:

Planowane efekty:

Wartość projektu:

Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim, dla ochrony i udostępnienia na cele turystyczne oraz rekreacyjne jego zasobów, prowadzące do zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo.

Realizacja projektu Gminy Kamieniec Ząbkowicki pozwoli wykorzystać i udostępnić zasoby przyrodnicze Parku Kulturowego m.in. na cele turystyczne oraz poprzez skanalizowanie ruchu turystyczne przyczyni się do zmniejszenia presji na tereny bardziej wrażliwe i cenne. Podejmowane działania przyczynią się do rozwoju turystyki na terenie gminy, powiatu, a przez to także regionu Dolnego Śląska, co w dalszej kolejności mieć będzie przełożenie na wzrost gospodarczy całego województwa.

1 317 460,74 PLN

Wkład własny:
197 619,11 PLN
(15% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu)

Kwota dofinansowania:
1 119 841,63 PLN
(85% kwoty wydatków kwalifikowanych)

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ©2018. Wszystkie prawa zastrzeżone