Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Marta Hercuń
tel. 74 816816-20- 15
e-mail: hercun@kamzab.pl

Sekretariat
Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Ewa Nowak
tel. 74 816-20-11
e-mail: nowak@kamzab.pl

Referent ds. obsługi Rady Gminy
Katarzyna Spisak
tel. 74 816-20-15
e-mail: spisak@kamzab.pl

Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Łukasz Dudzic
tel. 74 816-20-21
e-mail: dudzic@kamzab.pl

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Klaudia Michalik
tel. 74 816-20-22
e-mail: michalik@kamzab.pl

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansów

Jacek Rozumek
tel. 74-816-20-23
e-mail: rozumek@kamzab.pl

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 74 816-20-30
e-mail: michalska@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Finansów 
Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Urszula Olechowska
tel. 74 816-20-28
e-mail: olechowska@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Anna Bierut
tel. 74 816-20-30
e-mail: bierut@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Krystyna Łuczak
tel. 74 816-20-23
e-mail: luczak@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości podatkowej i egzekucji
Adam Zinkiewicz
tel. 74 816-20-32
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

Inspektor do spraw poboru podatków
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 74 816-20-32
e-mail: koprzak@kamzab.pl

Podinspektor do spraw wymiaru podatków
Karolina Wołoszczuk
tel. 74 816-20-32
e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

Pomoc administracyjna
Anna Domagała
tel. 74 816-20- 30
e-mail: domagala@kamzab.pl

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Karolina Słocińska
tel. 74 816-20-26
e-mail: slocinska@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk
tel. 74 816-20-20
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Marian Ziemczonek
tel. 74 816-20- 20
e-mail: ziemczonek@kamzab.pl

Referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Placek
tel. 74 816-20- 33
e-mail: placek@kamzab.pl

Pomoc administracyjna – administrator odpowiedzialny za kierowanie zasobami ludzkimi wykonującymi zadania w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim
Sławomir Radzik

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Anna Podgórna
tel. 74 816-20-16
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Podinspektor do spraw obrotu gruntami i rolnictwa

Jadwiga Kowal
tel. 74 816-20-16
e-mail: kowal@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Sylwia Słoma
tel. 74 816-20-29
e-mail: sloma@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Marta Skrzypiec
tel. 74 816-20-29
e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Benedykt Wołoszczuk
tel. 74 816-20-18
e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
Stanisław Twardowski
tel. 74 816-20-24
e-mail: twardowski@kamzab.pl

Referent w Referacie Planowania i Rozwoju
Agnieszka Rogaczewska
tel. 74 816-20-24
e-mail: rogaczewska@kamzab.pl

Inspektor do spraw Rejestracji Stanu Cywilnego
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Alina Tabor
tel. 74 816-20-22
e-mail: tabor@kamzab.pl

AKTUALNY STAN W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://bip.kamienieczabkowicki.eu/wladze/komorki-organizacyjne-gminy/